Kierunki kształcenia

Od roku szkolnego 2023/2024 nasza Szkoła oferowała będzie naukę w następujących kierunkach branży gastronomiczno - spożywczej: 
 

Technikum:
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Kwalifikacje:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Nauka trwa 5 lat. Uczniowie tego kierunku zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących. Nauczą się jak opracowywać odpowiednie normy i procedury dotyczące wprowadzania poszczególnych produktów na rynek, a także jak tworzyć dokumentację, dzięki której dany produkt będzie można eksportować do innych krajów.

Absolwent klasy technikum technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzanie wyrobów cukierniczych
 • opracowywanie receptur żywnościowych
 • wykorzystywanie nowoczesnych i tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności
 • planowanie i nadzorowanie procesów produkcji żywności
 • prowadzenie badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych
 • stosowanie języka obcego zawodowego
 • stosowanie w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej

Szkoła w trakcie nauki zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Technik technologii żywności może podjąć pracę m.in. w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych, laboratorium dokonującym analizy i oceny żywności. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent technikum technologii żywności może doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w ramach studiów licencjackich i magisterskich na różnych kierunkach związanych z żywieniem, m.in. technologia żywności i żywienia, biotechnologia, dietetyka, zarządzanie w gastronomii i innych.

Przedmiot rozszerzony: biologia

 
 

Branżowa Szkoła I - go stopnia: 
CUKIERNIK

Kwalifikacje:

SPC.01 - Produkcja wyrobów cukierniczych

Nauka trwa 3 lata. Do głównych zadań cukiernika należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wyrobów cukierniczych.

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

 • sporządzać wyroby cukiernicze,
 • wykonać elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych, dekorować wyroby cukiernicze,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności: system dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), system dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych (HACCP).

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł cukiernik, mogą być zatrudnieni we wszystkich typach zakładów cukierniczych, prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.

 


 
 

Branżowa Szkoła I - go stopnia:
KUCHARZ


Kwalifikacje:

HGT.02 - Przygotowywanie i wydawanie dań

Nauka trwa 3 lata. Do głównych zadań kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Po ukończeniu szkoły absolwent umie:

 • stosować zasady prawidłowego odżywiania,
 • właściwie dobierać surowce do produkcji potraw,
 • przegotowywać podstawowy asortyment potraw z surowców i półproduktów spożywczych, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne,
 • prawidłowo zestawiać posiłki, układać menu,
 • sporządzać kalkulację potraw,
 • posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowaniu posiłków,
 • stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywienia: system dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), system dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych (HACCP).

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł zawodowy - kucharz, mogą być zatrudnieni we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, prowadzić własną działalność gospodarczą oraz kontynuować naukę.

 
 


  Branżowa Szkoła II stopnia:
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 

Kwalifikacje:

HGT.12- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zajęcia odbywają się 3 DNI w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych.  Nauka w szkole jest bezpłatna.

Nauka trwa 2 lata. Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla osób, które interesują się sztuką kulinarną, zdrowym odżywianiem,  a także organizacją i planowaniem żywienia. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazywanie aktualnej, rzetelnej wiedzy żywieniowej, ale także na umiejętności
praktyczne.

Absolwent klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej,
 • sporządzania i ekspedycji potraw, wyrobów ciastkarskich i napojów,
 • planowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych,
 • przygotowania oferty usług gastronomicznych w oparciu o oczekiwania gości,
 • swobodnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji zawodowej,
 • planowania żywienia różnych grup ludności zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia człowieka.

 

 
Technikum:
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacje:

HGT.02 - Przygotowywanie i wydawanie dań
HGT.12- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla osób, które interesują się sztuką kulinarną, zdrowym odżywianiem,  a także organizacją i planowaniem żywienia. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazywanie aktualnej, rzetelnej wiedzy żywieniowej, ale także na umiejętności praktyczne.

Absolwent klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej,
 • sporządzania i ekspedycji potraw, wyrobów ciastkarskich i napojów,
 • planowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych,
 • przygotowania oferty usług gastronomicznych w oparciu o oczekiwania gości,
 • swobodnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji zawodowej,
 • planowania żywienia różnych grup ludności zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia człowieka.

Szkoła w trakcie nauki zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.